какво прави най-атп

Какво прави най-много Atp?

Обяснение: Веригата за транспортиране на електрони генерира най-много АТФ от трите основни фази на клетъчното дишане. Гликолизата произвежда мрежа от 2 АТФ на молекула глюкоза.

Кой енергиен източник произвежда най-много АТФ?

Електронна транспортна верига

Този етап произвежда по-голямата част от енергията (34 АТФ молекули, в сравнение само с 2 АТФ за гликолиза и 2 АТФ за цикъла на Кребс). Електронната транспортна верига се осъществява в митохондриите. Този етап превръща NADH в ATP.

Коя клетка произвежда най-много АТФ?

митохондрии По-голямата част от АТФ в аеробните, еукариотни клетки се произвежда от митохондриите.

Кой процес генерира най-голямо количество енергия?

В процес на аеробно дишане произвежда огромно количество енергия. Този процес има тенденция да произвежда приблизително 38 АТФ молекули.

Колко АТФ се произвеждат при гликолиза?

2 ATP По време на гликолизата, глюкозата в крайна сметка се разпада на пируват и енергия; общо 2 АТФ се получава в процеса (глюкоза + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi –> 2 пируват + 2 NADH + 2 H+ + 2 ATP + 2 H2O). Хидроксилните групи позволяват фосфорилиране. Специфичната форма на глюкоза, използвана при гликолизата, е глюкозо-6-фосфат.

Вижте и колко време стои едно кученце с мама

Какво генерира по-голямата част от АТФ в клетъчното дишане?

Веригата за транспортиране на електрони Отговор и обяснение: Електрон транспортната верига на клетъчното дишане Процесът произвежда максимално количество АТФ.

Как се прави АТФ?

Това е създаването на АТФ от ADP, използвайки енергия от слънчева светлинаи се появява по време на фотосинтезата. АТФ също се образува от процеса на клетъчно дишане в митохондриите на клетката. ... Аеробното дишане произвежда АТФ (заедно с въглероден диоксид и вода) от глюкоза и кислород.

Коя органела произвежда големи количества АТФ?

митохондрия, мембранно свързана органела, открита в цитоплазмата на почти всички еукариотни клетки (клетки с ясно дефинирани ядра), чиято основна функция е да генерира големи количества енергия под формата на аденозин трифосфат (АТФ).

Колко АТФ произвежда ферментацията?

Ферментацията не включва система за транспорт на електрони и не се произвежда АТФ директно от процеса на ферментация. Ферментаторите произвеждат много малко АТФ - само две молекули АТФ на глюкозна молекула по време на гликолиза.

Кой процес произвежда най-много ATP quizlet?

По-голямата част от АТФ в клетъчното дишане се произвежда от процес на химиосмоза.

Кой процес произвежда най-много аеробни или анаеробни АТФ?

Резюме
  • Аеробното дишане произвежда много повече АТФ от анаеробното дишане.
  • Анаеробното дишане се случва по-бързо от аеробното дишане.

Колко АТФ се произвеждат от 1 мол глюкоза?

Анаеробно, всяка мола глюкоза произвежда 2 мола АТФ. Когато има достатъчно снабдяване с кислород, NAD, редуциран по време на окислението на глицералдехид-3-фосфат, прехвърля редуциращи еквиваленти от цитозола към дихателната верига чрез една от совалковите системи (стр. 199).

Колко АТФ се произвеждат в цикъла на Калвин?

В обобщение, необходими са шест завъртания на цикъла на Калвин, за да се фиксират шест въглеродни атома от CO2. Тези шест завоя изискват вложена енергия от 12 ATP молекули и 12 NADPH молекули в етапа на редукция и 6 ATP молекули в етапа на регенерация.

Гликолизата произвежда ли 2 или 4 АТФ?

По време на гликолизата една молекула глюкоза се разделя на две молекули пируват, като се използват 2 АТФ, докато произвежда 4 ATP и 2 NADH молекули.

Какво произвежда най-много АТФ, когато глюкозата е напълно окислена до въглероден диоксид и вода?

Така, окислително фосфорилиране е метаболитният цикъл, който произвежда най-много нетна АТФ на глюкозна молекула.

Кой от следните процеси произвежда най-много АТФ на молекула глюкоза?

Аеробно дишане Отговор: А) Аеробно дишане произвежда най-много АТФ на молекула глюкоза.

Колко АТФ се произвеждат в митохондриите?

В митохондриите метаболизмът на захарите е завършен и освободената енергия се използва толкова ефективно, че около 30 молекули АТФ се произвеждат за всяка молекула окислена глюкоза.

Каква органела прави аденозин трифосфат?

митохондриите митохондриите са свързани с мембрана клетъчни органели (митохондрии, единични), които генерират по-голямата част от химическата енергия, необходима за захранване на биохимичните реакции на клетката. Химическата енергия, произведена от митохондриите, се съхранява в малка молекула, наречена аденозин трифосфат (АТФ).

Вижте също кой е най-често говореният език в Сахара?

Какво определя скоростта на производство на АТФ?

Определя се митохондриалната дихателна честота по заявкаскоростта на използване на АТФ от клетката, докато клетъчното енергийно състояние при това ниво на търсене се определя от доставката, т.е. активността на дехидрогеназите, изразени като [NADH]/[NAD+], и от цитоплазменото кислородно налягане.

Къде се генерира най-много АТФ за повечето еукариотни клетки?

По-голямата част от АТФ на еукариотния организъм се произвежда в митохондриите по време на последната фаза на клетъчното дишане, която се нарича електронна транспортна верига (ETC). Митохондрията е органела в еукариотната клетка. Клетъчното дишане се осъществява в митохондриите.

Коя органела е най-забележима в клетките, които произвеждат големи количества протеин?

анатомия гл.3
ВъпросОтговор
Кое от следните свойства на цитоскелета е невярно?изградени от цитокости
коя органела е най-забележима в клетките, които произвеждат големи количества протеин?нуклеол
Ако животинска клетка нямаше центриоли, тя нямаше да можеобразуват митотичното вретено

Коя органела е по-изявена в клетките, които произвеждат големи количества протеин?

рибозоми По принцип ядрото помага при образуването на рибозоми, който след това може да синтезира протеини. Следователно, клетка, която произвежда голям брой протеини, ще има изпъкнало ядро.

Колко АТФ се произвеждат от клетъчното дишане?

В учебниците по биология често се казва това 38 АТФ молекули могат да бъдат направени от окислена молекула глюкоза по време на клетъчното дишане (2 от гликолизата, 2 от цикъла на Кребс и около 34 от системата за транспорт на електрони).

Как се произвежда по-голямата част от АТФ от аеробна ферментация?

АТФ, генериран в този процес, се произвежда от фосфорилиране на ниво субстрат, което не изисква кислород. Ферментацията е по-малко ефективна при използване на енергията от глюкоза: само 2 АТФ се произвеждат на глюкоза, в сравнение с 38 АТФ на глюкоза, номинално произведени от аеробно дишане.

Колко АТФ се произвеждат при анаеробно дишане?

2 АТФ По този начин молекулите на АТФ, произведени при анаеробно дишане, са 2 АТФ.

Кой процес е най-ефективен при генериране на АТФ молекули?

Аеробното дишане изисква кислород, за да генерира енергия (АТФ). Аеробен метаболизъм е до 15 пъти по-ефективен от анаеробния метаболизъм (който дава две молекули АТФ на една молекула глюкоза).

Кой процес произвежда най-много АТФ за мускулна контракция?

Аеробно дишане Аеробно дишане произвежда големи количества АТФ и е ефективно средство за производство на АТФ. До 38 молекули АТФ могат да бъдат направени за всяка молекула глюкоза, която се разгражда. Това е предпочитаният метод за производство на АТФ от телесните клетки.

Вижте също значението на човека, който продаде света

Защо аеробното дишане произвежда повече АТФ?

Аеробното дишане произвежда повече АТФ от анаеробното дишане поради пълното окисление на глюкозата до CO2 и вода. О2 действа като краен акцептор на електрони във веригата за транспортиране на електрони и се редуцира до вода. Повечето от АТФ се произвеждат чрез окислително фосфорилиране в електронната транспортна верига.

Кой метаболитен път произвежда най-много NADH?

При аеробни условия пируватът навлиза в Цикъл на Кребс, наричан още цикъл на лимонена киселина или цикъл на трикарбоксилна киселина. В допълнение към АТФ, цикълът на Кребс произвежда високоенергиен FADH2 и NADH молекули, които осигуряват електрони за процеса на окислително фосфорилиране, който генерира повече високоенергийни АТФ молекули.

Как се прави АТФ от глюкоза?

Енергията за производство на АТФ идва от глюкоза. Клетките превръщат глюкозата в АТФ в процес, наречен клетъчно дишане. Клетъчно дишане: процес на превръщане на глюкозата в енергия под формата на АТФ. … Всяка 6 въглеродна молекула глюкоза се превръща в две 3 въглеродни молекули пирогроздна киселина в процеса на гликолиза.

Защо АТФ е 38 или 36?

В много човешки клетки две NADH+H+ молекули се трансформират в FADH2 по време на този транспорт, като по този начин дават 2 по-малко ATP молекули в края (36 а не 38). В бактериалните клетки няма митохондрии. Всъщност цялата му клетка действа като митохондриите.

Колко АТФ се произвеждат от 1 NADH?

2 ATP В цитоплазмата една молекула NADH е еквивалентна на 2 АТФ. Вътре в митохондриите една молекула NADH е еквивалентна на 3 АТФ.

Откъде идва допълнителният АТФ в цикъла на Калвин?

Излизат 24 ATP светлинната реакция (12 водни молекули по 2 АТФ - едната от двойката водороди от фотолиза, другата от двойката, транспортирана от пластохинон)

Колко АТФ се произвеждат при светлинни реакции?

В девет молекули на АТФ и шест молекули NADPH идват от светлинните реакции.

Какво е АТФ?

Защо си жив – живот, енергия и АТФ

Тенис звездите на ATP играят „Кой е най-вероятно да…“? | Nitto ATP Finals 2019

ATP и дишане: ускорен курс по биология №7