какъв процес протича в цитоплазмата на клетката

Какъв процес протича в цитоплазмата на клетката?

гликолиза е древен, основен АТФ-продуциращ път, който се среща в почти всички клетки, както еукариоти, така и прокариоти. Този процес, известен също като ферментация, протича в цитоплазмата и не изисква кислород.

Кой процес протича в цитоплазмата на клетката?

Повечето клетъчни дейности се извършват в цитоплазмата, като много метаболитни пътища, включително гликолизаи процеси като клетъчно делене. ... Движението на калциевите йони в и извън цитоплазмата е сигнална активност за метаболитните процеси.

Каква реакция протича в цитоплазмата на клетката?

Първият етап на клетъчното дишане е гликолиза. Гликолизата е разделяне или лизиране на глюкозата. Гликолизата превръща 6-въглеродната глюкоза в две 3-въглеродни пируватни молекули. Този процес протича в цитоплазмата на клетката и се случва в присъствието или отсъствието на кислород.

Каква е функцията на цитоплазмата в клетките?

Цитоплазмата е гелообразна течност вътре в клетката. Това е среда за химическа реакция. Той осигурява платформа, върху която други органели могат да работят в клетката. Всички функции за клетъчна експанзия, растеж и репликация се извършват в цитоплазмата на клетката.

Вижте също какво събитие направи император Нерон

Проявява ли се транскрипция в цитоплазмата?

Транскрипцията се извършва в ядрото. Той използва ДНК като шаблон за създаване на молекула РНК. След това РНК напуска ядрото и отива в рибозома в цитоплазмата, където се осъществява транслацията.

Кои от следните процеси протичат в цитоплазмата на клетъчната група с избор на отговор?

гликолиза е първият път в клетъчното дишане. Този път е анаеробен и се осъществява в цитоплазмата на клетката. Този път разгражда 1 молекула глюкоза и произвежда 2 молекули пируват. Има две половини на гликолиза, с пет стъпки във всяка половина.

Защо реакциите протичат в цитоплазмата?

В цитоплазмата съдържа много ензими, и следователно повечето химични реакции протичат там. Също така, тук могат да се прехвърлят протеините, които се произвеждат от рибозомите, които се намират плаващи в цитоплазмата.

Кой от следните процеси протича в цитоплазмата на еукариотната клетка?

гликолиза Кой от следните процеси протича в цитозола на еукариотна клетка? Обяснение: Правилният отговор на този въпрос е гликолиза и ферментация.

Как се нарича цитоплазмата?

Протоплазмата е течното живо съдържание на клетката. В някои препратки протоплазмата е синоним на термина цитоплазма. В други източници протоплазмата включва нуклеоплазмата.

Каква е ролята на цитоплазмата във фотосинтезата?

Цитоплазмата също играе роля в създаването на ред в клетката със специфични места за различни органели. ... Цитоплазменият поток е важен за позиционирането на хлоропластите близо до плазмената мембрана оптимизиране на фотосинтезата и за разпределяне на хранителни вещества през цялата клетка.

Какво регулира движението на молекулите в и извън цитоплазмата?

Клетъчната мембрана регулира движението на материалите в и извън клетките.

Какви са функциите на цитоплазмените органели?

Клетъчни органелиФункция
ВакуолиСъхранява вода и други вещества, храни, пигменти и отпадни продукти. Осигурява твърдост на клетките
лизозомиСмилат и премахва отпадъците от клетката
РибозомиСинтезирайте протеини
Пластиди (само в растителни клетки)Място за производство и съхранение на важни химични съединения, използвани от клетката

Защо се случва транслацията в цитоплазмата?

Протеините се подлагат на транслация с помощта на рибозоми, който може да се намери или в цитоплазмата, или върху грубия ендоплазмен ретикулум (груб ER). Протеините, синтезирани върху рибозомите в цитоплазмата, са предназначени за някъде вътре в клетката. … rRNA молекулите изграждат рибозомите, мястото на транслация.

Какъв е процесът на транскрипция?

Транскрипцията е процес, чрез който информацията в верига от ДНК се копира в нова молекула на информационна РНК (иРНК). … Новообразуваните копия на иРНК на гена след това служат като чертежи за протеиновия синтез по време на процеса на транслация.

Транслацията се осъществява в цитоплазмата или рибозомата?

При прокариотите (бактерии и археи), транслацията се осъществява в цитозола, където големите и малките субединици на рибозомата се свързват с иРНК. При еукариотите транслацията се осъществява в цитоплазмата или през мембраната на ендоплазмения ретикулум в процес, наречен ко-транслационна транслокация.

Вижте също каква линия разделя северното и южното полукълбо?

Кой от следните процеси протича в цитоплазмата на еукариотните клетки?

Кой от следните процеси протича в цитозола на еукариотна клетка? Гликолизата, разграждането на глюкозата до две молекули пирогроздна киселина, се извършва в цитозол, извън митохондриите.

Къде в цитоплазмата се извършва гликолизата?

цитозол Обяснение: Гликолизата се случва в цитозола (течността, съдържаща органелите) на клетката. Следващата стъпка в клетъчното дишане, цикълът на лимонената киселина, се случва в митохондриите.

Гликолизата протича ли в цитоплазмата?

Гликолизата се извършва в цитоплазмата. В рамките на митохондриите цикълът на лимонената киселина се случва в митохондриалния матрикс, а окислителният метаболизъм се осъществява във вътрешните сгънати митохондриални мембрани (кристи).

Какъв е кратък отговор на цитоплазмата?

цитоплазмата, полутечно вещество на клетката която е външна за ядрената мембрана и вътрешна за клетъчната мембрана, понякога описвана като неядрено съдържание на протоплазмата. При еукариотите (т.е. клетки с ядро) цитоплазмата съдържа всички органели.

Биохимични реакции протичат ли в цитоплазмата?

Цитоплазмата е мястото за редица химични реакции като гликолиза, която е част от клетъчното дишане.

Как работи цитоплазмата с други органели?

Цитоплазмата е субстрат на водна основа, изгражда вътрешността на клетката и заобикаля органелите. Той запълва пространствата между органелите и помага на цитоскелета да придвижва везикули, носещи протеини, около клетката от ендоплазмения ретикулум към комплекса на Голджи и плазмената мембрана.

Каква е функцията на цитоплазмата в прокариотната клетка?

Цитоплазма – Цитоплазмата или протоплазмата на бактериалните клетки е мястото, където изпълняват функциите се извършва клетъчният растеж, метаболизъм и репликация. Това е гелообразна матрица, съставена от вода, ензими, хранителни вещества, отпадъци и газове и съдържа клетъчни структури като рибозоми, хромозома и плазмиди.

Защо цитоплазмата е важна за клетъчното дишане?

Функции на цитоплазмата

Цитоплазмата е мястото за повечето от ензимните реакции и метаболитната активност на клетката. Клетъчното дишане започва в цитоплазмата с анаеробно дишане или гликолиза. Тази реакция осигурява междинните продукти, които се използват от митохондриите за генериране на АТФ.

Как водата влиза и излиза от клетка?

Водата е едно от веществата, които могат да се движат свободно през мембраната и така водата влиза и излиза от клетката чрез осмоза.

Как молекулите се движат в и извън клетката?

В улеснена дифузия, веществата се движат в или извън клетките надолу по техния градиент на концентрация чрез протеинови канали в клетъчната мембрана. Простата дифузия и улеснената дифузия са сходни по това, че и двете включват движение надолу по градиента на концентрация.

Как клетъчната мембрана регулира движението на материалите в или извън клетката?

Клетъчната мембрана контролира какво влиза и излиза има протеинови канали, които действат като фунии в някои случаи и помпи в други случаи. Пасивният транспорт не изисква енергийни молекули и се случва, когато фуния се отвори в мембраната, позволявайки на молекулите да текат през нея.

Кои са основните цитоплазмени структури, присъстващи в животинските клетки?

Основните цитоплазмени структури на клетката са центриоли цитоскелет лизозоми митохондрии пероксизоми апаратът на Голджи, ендоплазменото артикуло и рибозомите.

Каква е функцията на цитоплазмата в еукариотните клетки?

Цитоплазмата или цитозолът на еукариотните клетки е гелообразна течност на водна основа, която заема по-голямата част от обема на клетката. Цитоплазмата функционира като мястото за производство, съхранение и производство на клетъчни компоненти.

Имат ли клетките на тялото идентични вещества в цитоплазмата си?

Как действа клетъчната мембрана? ... Имат ли клетките на тялото идентични вещества в цитоплазмата си? Не, веществата варират от една клетка до друга. Как се нарича процесът на клетъчно делене на соматичните клетки?

Къде се извършва преводът в клетката?

рибозомата

Къде се извършва превод. Във всички клетки транслационната машина се намира в специализирана органела, наречена рибозома. При еукариотите зрелите тРНК молекули трябва да напуснат ядрото и да пътуват до цитоплазмата, където се намират рибозомите.

Вижте също Защо нациите отиват на война?

Какво се случва по време на превода?

Преводът се състои от иницииране, удължаване и прекратяване. ° С. По време на първата стъпка на иницииране, тРНК молекула се свързва с малка рибозомна субединица. д.

Какъв е процесът на превод?

Преводът е процес, чрез който протеин се синтезира от информацията, съдържаща се в молекула на информационната РНК (иРНК). ... Транслацията се осъществява в структура, наречена рибозома, която е фабрика за синтез на протеини.

Къде се извършва репликацията?

ядро При хората ДНК се намира в ядрото на клетката. Процесът на репликация (който копира ДНК) трябва да се осъществи в ядрото, тъй като именно тук се намира ДНК.

Как правите ДНК транскрипция?

Цитоплазма - важната течност на клетката

Биология: клетъчна структура I Ядрени медицински медии

Austin Visuals 3D анимационно студио | Растителна клетка | Видео за обяснение | Компания за анимирано видео

Функция на цитоплазмата (повече от прозрачната течност на клетката)


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found